Siirry sisältöön
  • Etusivu
  • Tuusulanjärven Lämpö Oy:n sidosryhmärekisteri

Tuusulanjärven Lämpö Oy:n sidosryhmärekisteri

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle sekä valvovalle viranomaiselle.

Tuusulanjärven Lämpö Oy
Y-tunnus: 3140967-7
Postiosoite: PL 95, 01301, Vantaa

Verkkopalvelu: www.tuusulanjarvenlampo.fi

Rekisteristä vastaava
Tuusulanjärven Lämpö Oy
Postiosoite: PL 95, 01301 Vantaa
Käyntiosoite: Peltolantie 27, 01300 Vantaa
tietosuoja@tuusulanjarvenlampo.fi

Tietosuojavastaava
Heidi Itkonen
Postiosoite: PL 95, 01301 Vantaa
Käyntiosoite: Peltolantie 27, 01300 Vantaa
tietosuoja@tuusulanjarvenlampo.fi

Tietosuojakyselyt(Avautuu uuteen ikkunaan)

Tuusulanjärven Lämpö Oy:n sidosryhmärekisteri.

Rekisterin rekisteröityjä ovat Tuusulanjärven Lämpö Oy:n toimittajat, toimittajien työntekijät, Tuusulanjärven Lämpö Oy:n toimitiloissa asioineet, päättäjät, media,  viranomaiset, yhteistyökumppanit ja vaikuttajat. Rekisteröity voi olla yksityishenkilö, yrittäjä tai yhteisö.

Sidosryhmärekisterin sisältämien henkilötietojenkäsittelyn tarkoituksena on Tuusulanjärven Lämpö Oy:n liiketoimintaan liittyvien yhteistyösuhteiden ja -tehtävien hoitaminen, tuotantoprosessin toiminnan valvominen sekä yritys- ja henkilöturvallisuuden varmistaminen.

Tuusulanjärven Lämpö Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, suostumus, lainsäädännön vaatimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeutettuja etuja ovat sopimussuhteen osapuolten velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttaminen ylläpito,  liiketoimintaan liittyvien yhteistyösuhteiden ja -tehtävien hoitaminen, tuotantoprosessin toiminnan valvominen sekä yritys- ja henkilöturvallisuuden varmistaminen.

Sidosryhmärekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

  • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana);
  • ulkopuolisen työntekijäntiedot (syntymäaika, henkilötunnus, veronumero, työnantajan nimi ja y-tunnus, työmaatunnus, kulkuoikeudet, työnteko-oikeuden perusteet, perehdytys- ja koulutustiedot, työskentelyn aloitus- ja päättymispäivät);
  • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);
  • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
  • valvontakameran kuvatallenne (tallennusaika, tallennuspaikka)
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta. Tiedot syötetään manuaalisesti;
  • valvontakameroista

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain vaatimissa puitteissa.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

Erityisen syyn (esim. suuronnettomuus, työtapaturmat jne.) tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin, kuitenkin enintään yhden (1) vuoden ajan. Tämä tallennus tehdään manuaalisesti.

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin keinoin kuten kulkuluvin, koulutuksin, palomuurein ja salasanoin.

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin, palomuurein ym. teknisin menetelmin. Tietoihin on käyttöoikeus vain Tuusulanjärven Lämpö Oy:n palveluksessa olevilla pääkäyttäjällä ja hänen varahenkilöillään sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tuusulanjärven Lämpö Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista tietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu sidosryhmärekisteriin. Sähköinen tarkastuspyyntö tehdään täältä(Avautuu uuteen ikkunaan). K Kirjallinen tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipisteessä, jossa varmistetaan rekisteröidyn henkilöllisyys. Tuusulanjärven Lämpö Oy veloittaa tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvää asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia Tuusulanjärven Lämpö Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on oikeus myös vaatia tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä siirtoa toiselle rekisteripitäjälle.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.tietosuoja.fi.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta.